متاسفانه در مورد سازه شهرک آپادانا اشتباهی رخ داده که من بدینوسیله اصلاح می کنم.سازه مجموعه آپادانا و تکنولوژی جدیدی که فرانسوی ها در آن زمان به ایران آوردند نقطه عطفی است در ساختمان سازی ایران وشهرک آپادانا و شهرک امید و شهرک های خصوصی دیگر نمونه های بارز این تکنولوژی است که عبارت است از سقف و دیوار یک جا باهم بتن ریزی شده و این باعث شد که ستون ها حذف وبتن ریزی به حداقل ممکن برسد 8سانتیمتر برسد وبعداز انقلاب این روش توسط مهندسین ایرانی شروع به کار شد

برای دیدن آلبوم تصاویر کلیک کنید