(طرحهای انجام شده جهت بانک رهنی (مسکن

    الف )  بازسازی قسمتی از محله کنار خیابان تهران  - همدان

      ب )  واحدهای مسکونی (طرح مرحله یک و دو) - شیراز

      پ )  واحدهای مسکونی (طرح مرحله یک و دو) - گرگان

      ت )  واحدهای مسکونی (طرح مرحله یک و دو) - تبریز

      ج )  واحدهای مسکونی (طرح مرحله یک و دو) - یزد

      چ )  واحدهای مسکونی (طرح مرحله یک و دو) - ارومیه

      ح )  واحدهای مسکونی (طرح مرحله یک و دو) - کرمانشاه

      خ )  واحدهای مسکونی (طرح مرحله یک و دو) - قم

       د )  واحدهای مسکونی (طرح مرحله یک و دو) - ساری

       ذ )  واحدهای مسکونی (طرح مرحله یک و دو) - تربت حیدریه

      ر )  واحدهای مسکونی (طرح مرحله یک و دو) - بوشهر

       ز )  واحدهای مسکونی (طرح مرحله یک و دو) - قزوین

      ژ )  نظارت فنی بر اجرای شهرک آپادانا (کنترل و نظارت) - تهران

خانه های ارزان قیمت جهت سازمان خانه سازی (طرح مرحله یک و دو)

خانه های سازمانی برای کارمندان سد مارون - مسجد سلیمان

منزل خانم و آقای صدر - تهران

ویلای خانم و آقای دکتر لک - ساحل دریای خزر

ویلای محمود رضا (همراه با عکس) - ساحل دریای خزر

قصر شمس (همراه با عکس) - مهرشهر   با همکاری بنیاد فرانک لوید رایت

قصرییلاقی شمس - چالوس   با همکاری بنیاد فرانک لوید رایت

منزل خانم و آقای زاهدی - تهران

آپارتمان دکتر مرتضوی (همراه با عکس) - تهران

آپارتمان آقای وکیلی - تهران

منزل خانم و آقای دکتر شقاقی (همراه با عکس) - تهران 

منزل خانم و آقای دکتر رهنما - تهران

منزل خانم و آقای خوئی - تهران

منزل خانم و آقای مازندی - تهران

منزل خانم و آقای مرتضوی- تهران

منزل خانم و آقای دکتر همایونفر - تهران

منزل خانم و آقای دکتر اشراقی  - تهران

منزل خانم و آقای ناصر عامری (همراه با عکس) - تهران

منزل خانم و آقای قانع - تهران

منزل خانم و آقای کازرونی - تهران

(ویلای شوش (همراه با عکس

منزل خانم و آقای ناصر کهنیم (همراه با عکس) - تهران

منزل خانم و آقای حبیب ا... کهنیم (همراه با عکس) - تهران

منزل خانم و آقای انصاری - کرج

منزل خانم و آقای دکتر هندجانی - شیراز

منزل خانم و آقای الم المهدی (همراه با عکس) - تهران

منزل خانم و آقای دکتر قائمی (همراه با عکس) - تهران

منزل خانم و آقای مشایخ (همراه با عکس) - تهران

منزل خانم و آقای داورپناه (همراه با عکس) - تهران

منزل آقای آزموده (همراه با عکس) - تهران

منزل آقای خسروی (همراه با عکس) - تهران

منزل آقای کمونه (همراه با عکس) - تهران

منزل خانم پری زنگنه (همراه با عکس) - تهران

منزل آقای سالار بختیار (همراه با عکس) - تهران

منزل آقای فاتح (همراه با عکس) - تهران

منزل خانم و آقای تیابجی (همراه با عکس) - پاکستان