کارخانه کوکا کولا (طرح مرحله یک و دو) - اهواز

دادگستری کرمانشاه - کرمانشاه

دادگستری گیلان (همراه با عکس) - رشت

مرکز آمار (طرح مرحله یک و دو) - تهران

صندوق توسعه کشاورزی(طرح مرحله یک و دو) - تهران

ساختمان اداری تصفیه خانه ری - شهرری

شرکت گاز ایران - اهواز

شرکت گاز ایران - شیراز

شعبات بانکی در شهرستانهای زیر:

     الف ) بروجرد

       ب )  قم

       پ )  ساری

       ت )  یزد

        ج )  ارومیه

        چ )  کرمانشاه

        ح )  تربت حیدریه

پاساژ گلشن (همراه با عکس) - تهران

ساختمان گروه مشاورین نظام عامری - کمونه - خسروی ( همراه با عکس) - تهران

بایگانی و پناهگاه وزارت خارجه (طرح مرحله یک و دو) - تهران

ساختمان اداری آقای وکیلی - تهران

ساختمان اداری آقای عطارزاده - تهران

(ساختمان و سوپرمارکت دفینه - موزه پول (همراه با عکس

کشتارگاه

     الف) شوشتر  

       ب) بروجرد

       پ) دزفول