بیمارستان الزهرا (همراه با عکس) - اصفهان

بیمارستان پارس (همراه با عکس) - تهران

 بیمارستان سینا - تهران

بیمارستان فیروزآبادی - تهران

مرکز بهداشت - اهواز

مرکز بهداشت - رامهرمز

قرنطینه - آبادان

شیرخوارگاه - تهران

مطب و منزل دکتر انتخابی - تهران

مطب و منزل دکتر سمیعی - تهران

مطب و منزل دکتر مغاره ای - تهران                            

کلینیک توانبخشی تبریز (طراحی نما و محوطه و بازنگری پلانها) - تبریز