دانشگاه اصفهان

        الف) طرح جامع - طرح مرحله یک

          ب) ساختمان هنر - طرح مرحله یک و دو

          پ) ساختمان دانشکده علوم - طرح مرحله یک و دو

          ت) بیمارستان دانشگاه اصفهان (نام جدید الزهرا)

مدرسه تربیت معلم

        الف) زاهدان            

          ب) بندر بوشهر 

          پ) لاهیجان

          ت) کرمانشاه                

           ج) کرمان

           چ) یزد

           ح)  ده مجتمع 2000 نفری تربیت معلم برای 10 استان - طرح مرحله یک و دو

(کالج دماوند، پیام نور (همراه با عکس)  با همکاری مهندسین مشاور معمار تالیسین (فرانک لوید رایت

دانشگاه شیراز

        آموزشگاه علوم الکترونیک

دانشکده علم و صنعت - تهران   

        الف)مرکز هیئت علمی    

          ب) مرکز ایران شناسی - طرح مرحله یک و دو

کتابخانه مرکزی شیراز - طرح مرحله یک و دو 

کتابخانه نازی آباد - تهران

ورزشگاه یاغچیان تبریز - تبریز شرکت گاز - طرح مرحله یک

سینما کاپری (بهمن) - تهران

پارک شهر

        الف) پارک و کتابخانه نازی آباد - تهران

          ب) پارک و کتابخانه شهباز - تهران

پارک و فضای بازی نازی آباد - تهران

پروژه بلوار (طرح مرحله یک و دو) - خرمشهر